Huurvoorwaarden

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief 8% verzekeringskosten
Op voeding en non-alcoholische dranken geldt: 9% BTW

Prijzen:
1-3 dagen huren is de aangeven prijs
4-5 dagen huren is 50% meerprijs
6-8 dagen huren is 2 x de dagprijs

Bezorgkosten

Bij orders boven € 100,- gelden de volgende bezorgkosten:    In de plaatsen Alphen aan den Rijn – Ter Aar – Nieuwkoop: € 17,50
Voor het ophalen rekenen wij ook weer € 17,50  Voor andere plaatsen is bezorgprijs op aanvraag.

Bij alle orders onder € 100,- geldt een ‘kleine-order-toeslag’ van € 15,-

1. Huurvoorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane huurovereenkomsten. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van reden door ons worden ingetrokken.

2. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn per dag en voor éénmalig gebruik. Voor de langere termijn gelden speciale condities. Vraag naar onze speciale, voordelige meerdaagse huurprijzen!

Wanneer u iets huurt voor een weekend, dan betaald u de DAGPRIJS!

3. De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Annuleringskosten binnen 7 dagen 10%, 3 dagen 50%, bezorgdag 100%.

IVM december drukte geldt in deze periode bij annulering binnen 7 dagen 100%

4a. Alle betalingen dienen van te voren betaald te zijn voor leveren of afhalen. U krijgt per mail een factuur met een betaallink van Mollie Payments.

4b. Indien betaling op rekening / achteraf is overeengekomen, dan dient deze binnen 14 dagen te geschieden. Wij kunnen ook een aanbetaling verlangen voorafgaande aan het evenement of feest.

5. Mocht er door welke oorzaak ook binnen deze termijn geen betaling plaatsvinden, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om een incassoprocedure te starten. In de door de verhuurder gewenste gerechtelijke vorm komen de kosten ten laste van de huurder.

6. De huurgoederen worden schoon afgeleverd. Op de afgesproken retourdatum behoren alle spullen schoon en ingepakt klaar te staan voor transport. Indien de goederen vuil of alleen gespoeld retour komen, dan wordt het schoonmaken door ons in rekening gebracht.

7. De huurgoederen worden normaliter op de begane grond afgeleverd. Wanneer op een verdiepingsvloer geleverd moet worden of er ontstaan onverhoopt extra wachttijden voordat er geleverd kan worden, dan worden op nacalculatie extra kosten in rekening gebracht.

8. Bij vervoer door huurder of derden is het risico van beschadiging of vermissing voor de huurder. Bij vermissing, breuk of beschadiging is de huurder aansprakelijk; aan hem/haar zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht.

8a. Er geldt een algemeen eigen risico voor uw rekening van € 50,- of € 150,- per gebeurtenis. De schadelast als gevolg van diefstal is groot en neemt helaas nog steeds toe. Daarom moeten diefstalschades ook door u zoveel mogelijk worden voorkomen. Het eigen risico per gebeurtenis voor uw rekening bij diefstal bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van € 700,-.

8b. De verzekeringskosten zijn een toeslag van 8% op de huurprijs en stellen wij verplicht. Uiteraard is deze verzekering bedoeld om de financiële gevolgen van uw onvoorziene risico’s zoveel mogelijk te beperken en de gedekte schades te vergoeden. Wanneer u als verzekerde huurder bij herhaling schades claimt kunt u mogelijk worden uitgesloten van deze extra service.

9. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is de verhuurder nimmer aansprakelijk voor enig door de huurder gebleken vervolgschade in geval van gebreken aan het gehuurde.

10. Wij behouden ons het recht voor indien de weersomstandigheden het niet (langer) toelaten, met het oog op eventueel te verwachten schade aan onze eigendommen een opdracht vanaf onze zijde ter plekke te annuleren of af te breken tijdens de verhuurperiode. Vanzelfsprekend is er dan sprake van overmacht.

11.De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na in ontvangstneming te controleren.Klachten van de huurder moeten op straffe van het vervallen van het recht om te reclameren op de bezorgdag, aan verhuurder worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

12. Wij kunnen allerlei dranken voor u bestellen. Wij hanteren de regel dat alle door de huurder geopende flessen en/of fusten bier waarvan het zegel is verbroken, in zijn geheel betaald moeten worden. Als aanvulling voor uw feest, buffet of andere gelegenheid kunnen wij tevens bedienend personeel leveren.

13. Voor het bezorgen en ophalen berekenen wij transportkosten. Informeer naar de kosten voor uw (woon) plaats. Deze kosten worden apart benoemd in de order / offerte.

13a. Het afhalen van gehuurde materialen gaat in overleg en op afspraak. De materialen moeten van te voren worden gereserveerd. Bij afhalen dient u zich te kunnen legitimeren. Wij maken een kopie van uw legitimatie bewijs. Betalen kan gepast contant of met PIN

14. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Er kunnen prijswijzigingen plaatsvinden. Dit gebeurt altijd vooraf in overleg met de klant.

Bij eventuele storingen of problemen kunt u altijd onze servicelijn bellen 0172 653856

Met feestelijke groet,

de Party Regelaar

T: 0172 65 38 56
E:
 info@partyregelaar.nl

Meerdaagse Huurvoorwaarden

1 – 3 dagen huren de aangegeven prijs
4 – 5 dagen huren 50% meerprijs
6 – 8 dagen huren 2 x de dagprijs
1 volgweek 1 x extra dagprijs

Kortingen gelden alleen op verhuur artikelen (niet op verkoopassortiment, dranken, etenswaren en kleding).
Wanneer er vragen of onduidelijkheden hieromtrent zijn, dan horen wij dat graag!

VERZEKERINGSCERTIFICAAT:

VERZEKERING TEGEN MATERIËLE SCHADE

Verzekerden De Party Regelaar te Alphen aan den Rijn – Ter Aar zijnde de verzekeringnemer, en de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.

Verzekerde objecten Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder.

Verzekerde periode De verzekerde periode is de huurtermijn zoals vermeld op dezelfde verhuurovereenkomst.

Verzekerde risico’s Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.

Condities De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

Uitsluitingen Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Premie en eigen risico De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van:§ Bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 700,-;§ Bij alle overige gedekte schaden EUR 150,- indien de netto contractuele huursom meer bedraagt dan EUR 100,-;§ Bij alle overige gedekte schaden EUR 50,- indien de netto contractuele huursom maximaal EUR 100,- bedraagt.